ದಿಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ್

My Life experience

Originally published in kn
Reactions 1
465
Padmanabh Nayak
Padmanabh Nayak 12 Sep, 2020 | 1 min read
Life Konkani India Experience Story

ಭಾರತೀಯ ಅಧ್ಯತ್ಮಾಂತು ಸಂಗೀತಾಕ ಮಹತ್ವಾಚೆ ಸ್ಥಾನ ಆಸ್ಸಾ. ಪೂಜಾ, ಹೋಮ, ಹವನ ಕರ್ತನಾ , ಲಗ್ನ ,ಮುಂಜಿ, ಗ್ರಹ ಪ್ರವೇಶ ... ಇತ್ಯಾದಿ ಮಂಗಲ ಕಾರ್ಯ ಕರ್ತನಾ ವಾದ್ಯ ವಾಜೈತಲೆ ವಾಜಂತ್ರಿ ಜಾವೂಕಾ. ತಾನ್ನಿ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರಿ ತ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತು ಮಂಗಲ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಜಾಯ್ನಾ.

ಶಂಕರ, ಪಾರ್ವತಿಲ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭಾಂತು ಪ್ರಥಮ ಶಹನಾಯಿ, ಚೌಘಡಾ ವಾಜೈಲ ಖಯಿಂ ! ತೀ ಪರಂಪರಾ ಆಜಥಾಯಿಂ ಚಲತ ಆಯ್ಲ್ಯಾ.

ವಾಜಪ್ಯಾಂಚಾಲೆ ಕುಟುಂಬ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗಾಂವಾಂತು ಆಸ್ಸತಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭೆಂಡ, ರಿಕೋರ್ಡೆಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯೆವಚ್ಯಾ ದಿಕೂನು ತಾಂಗೆಲ ಧಂದೆಕ ಬರೋ ಮಾರ ಪಳ್ಳಾ. ಪೈಲೆವರಿ ತಾಂಕಾ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದ ಮೆಳನಾ. ಅಸ್ಸಿಂ ಜಾವ್ನು ವಾಜಪ್ಯಾಂಚಾಲಿ ಮುಕ್ಕಾವೈಲಿ ಸಂತತಿ ತಾಂಗೆಲ ಕುಲ ಕಸಬ ಸಹಸಾ ಕೋರಚ್ಯಾಕ ತಯಾರ ಜಾಯ್ನಾಂತಿ. ಸ್ಕೂಲಾ ವೊಚ್ಚೂನು ಶಿಕ್ಕೂನು ನೌಕರಿ ಧಂದೊ ಕರ್ತಾತಿ. ಆಜಕಾಲ ಹೀ ಬದಲ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವ್ಯವಸಾಯಾಂತು ದಿಸೂನು ಯೆತ್ತಾ.

ಆಮ್ಗೆಲ ಗಾಂವ್ಚೊ ಗಣಪತಿ ದೇವಾಡಿಗ ವಾಜಪ್ಯಾಂಚಾಲೆ ಕುಟುಂಬಾಂತು ಜನ್ಮಾ ಆಯಿಲೊ. ಸಾನ ಆಸ್ತನ ಧೋರ್ನು ಮುರಲಿ, ಶಹನಾಯಿ, ಸೆಕ್ಸೊಫೋನ ವಾಜೊಚ್ಯಾಕ ತೊ ಶಿಕ್ಲೊ. ತೀ ಸಂಗೀತ ಕಲಾ ಆತ್ಮಸಾತ ಕೋರ್ನು ಘೆವಚ್ಯಾಕ ನಿತ್ಯ ನೇಮಾನ, ಮನ ದೀವ್ನು ತಾಣೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಕೆಲ್ಲೊ. ತಾಗೆಲ ಬಾಪಾಯ ಸೋಮಯ್ಯಾನ ತಾಕ್ಕಾ ಶಿಕೈಲೆಂ. ಹೀ ಪಾರಂಪರಿಕ ವ್ರತ್ತಿ ಕೀಳ ಮ್ಹಳಿಲ ತುಚ್ಛ ಭಾವನಾ ತಾಗೆಲ ಮನಾಂತುಲ್ಯಾನ ಕಾಣು ಉಡೈಲಿ.

ಹಾಕಿವೆ ಇ.ಸ 2004 ತು ಮೆಗೆಲ ಚೆಲ್ಯಾಲಿ ಮುಂಜಿ ಭಟ್ಕಳಾಂತು ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ದೇವಳಾಂತು ಕೆಲಿಲಿ. ಮುಂಜಿಕ ವಾಜಂತ್ರಿ ಮ್ಹೋಣು ಸೋಮಯ್ಯಾಕ ಆಪೈಲೆಂ. ತಾಗೆಲ ಚಾರ-ಪಾಂಚ ಲೋಕಾಂಲ ವಾದ್ಯ ವ್ರಂದಾಂತು ಗಣಪತಿ ಭಿ ಆಸ್ಸಿಲೊ. ತೆನ್ನಾ ತಾಗೆಲ ವಯ ಜೇಮ-ತೇಮ 17-18 ವರ್ಷ ಉರ್ತಲೆ. ಜಾಲ್ಯಾರ ಶಹನಾಯಿ ತೊ ಇತ್ಲ ಮಧುರ ವಾಜೈತಾಲೊ ಕೀ...ಆಯ್ಕತಲೆ ಮಂತ್ರಮುಗ್ದ ಜಾತ್ತಸಿಲೆ. ಶ್ವಾಸ ಆನಿ ಸ್ವರಾಂಚೆ ಲಯ ಸಾಂಭಾಳತನಾ ತೊ ಇತ್ಲ ತನ್ಮಯ ಜಾತ್ತಸಿಲೊ ಕೀ..ಸಂಗೀತಾಚೆ ಥೊಡತರಿ ಜ್ಞಾನ ಆಸ್ಸಿಲೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಚಕಿತ ಜಾತ್ತಸಿಲೆ. "ಮುಕ್ಕಾರ ಭರಪೂರ ನಾಂವ ಕಮೈತಲೊ" ಮ್ಹೋಣು ಶುಭೇಚ್ಛಾ ವ್ಯಕ್ತ ಕರ್ತಸಿಲೆ.

ಗೋವಾಸಾವ್ನು ಮುಂಜಿಕ ಆಯಿಲ ಮೆಗೆಲ ಭಾವಜಿ , ತಾಗೆಲ ಧೂವೆಲ ಲಗ್ನಾಂಕ ಹೇಚಿ ವಾಜಂತ್ರಿ ಜಾವ್ಕಾಮ್ಹೋಣು , ತಾಂಕಾ ಎಡವಾನ್ಸ ಪೈಸೆ ದೀವ್ನು ಠರೋನು ಗೆಲಿಲೊ.

ಆತ್ತಂ ಗಣಪತಿ ಶಹನಾಯಿ, ಸೆಕ್ಸೊಫೋನ ವಾದನಾಂತು ಪ್ರವೀಣ ಜಾಲ್ಲಾ. ಸ್ವಭಾವಾನ ಸೀದಾ-ಸಾದಾ , ಹಸನ್ಮುಖಿ ಆನಿ ನಿಗರ್ವಿ. ಮುಖ್ಯ ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಮೆಳ್ಳಿಲ್ಯಾಂತು ಸಮಾಧಾನಿ. ಲೋಕಾಂಲೆ ಮನ ಜಿಂಕೂನು ತಾಣೆ ನಾಂವ ಕಮೈಲ್ಯಾಂ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಧಾರವಾಡ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಗೋವಾ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಮಂಗಳೂರಚ್ಯಾನ ಲೋಕ ತಾಕ್ಕಾ ಸೊದ್ಧೂನು ಆಪ್ಪೊನ ವ್ಹರ್ತಾತಿ.

ಇ.ಸ 2012 ತು ಮಧ್ಯಂತರಿ ಭಟ್ಕಳ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠಾಂತು ತೀನ ದಿಸಾಚೊ ಏಕ ಹೋಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಸ್ಸಿಲೊ. ತ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂಕ ದಿಲ್ಲಿಸಾವ್ನು ಏಕ ಸಾವಕಾರ ಆಯಿಲೊ. ದೇವಾಡಿಗಾ ಕುಟುಂಬಿಯಾನಿ ವಾಜೈಲೆಂ ಚೌಘಡಾ, ಶಹನಾಯಿಚೆ ಲೋಕ ಸಂಗೀತಾಕ ತೊ ಪೂರ್ಣ ಪಿಸ್ಸೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ದಿಲ್ಲಿ ಪರತ ವತ್ತನಾ, ತಾಗೆಲ ಧೂವೆಲ ಲಗ್ನಾಂಕ ಹಾನ್ನಿ ದಿಲ್ಲಿ ಯೇವಕಾ ಮ್ಹೋಣು ಠರೋನು ಗೆಲ್ಲೊ.

ಠರೈಲ ಪ್ರಮಾಣೆ ತಾಣೆ ದಿಲ್ಲಿ ಸಾವ್ನ ಗಣಪತಿ ದೇವಾಡಿಗಾಕ ಆನಿ ತಾಗೆಲ ಸಾಥಿದಾರಾಂಕ , ಮಂಗಳೂರ-ದಿಲ್ಲಿ-ಮಂಗಳೂರ ವಿಮಾನಾಚೆ ತಿಕೀಟ ಧಾಣುದಿಲ್ಲೆಂ. ಏರಪೋರ್ಟಾಸಾವ್ನು ತಾಂಕಾ ಕಾರಾರಿ ಆಪ್ಪೋನು ವ್ಹೆಲ್ಲೆಂ. ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭ ಜಾಲ್ಲೆ ನಂತರ , ದಿಲ್ಲಿ ಶಹರ ದಾಕ್ಕೋನು , ಭರಪೂರ ಮಾನಧನ ದೀವ್ನು , ಉಡಗಿರೆ ಮಿಠಾಯಿ ದೀವ್ನು ರವಣ ಕೆಲ್ಲೆಂ.

ತ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂಕ ತುಮ್ಮಿ ಕಿತ್ಲೆ ಘೆತ್ತಾತಿ ಮ್ಹೋಣು ತಾಣೆ ಹಾಂಕಾ ವಿಚಾರಿಲ್ನಾ, ಹಾನ್ನಿ ಅಮೂಕ ಇತ್ಲೆಂ ದೀವ್ಕಾ ಮ್ಹೋಣು ಸಾಂಗಿಲ್ನಾ. ಪಣ ತ್ಯಾ ಸಾವಕಾರಾನ ಲಗಬಗ ದೇಡ, ದೋನ ಲಾಖ ರೂ. ಹಾಂಗೆಲ ಖಾತ್ತಿರ ಖರ್ಚೀಲ ಉರ್ತಲಿ ಮ್ಹೋಣು ಮೆಗೆಲ ಅಂದಾಜೊ.

ಹೆಂ ಜಾಲಿಲ ಥೊಡೆ ದಿಸಾನಿ ಆಮ್ಗೆಲ ಗಾಂವ್ಚೆ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ದೇವಳಾಂತುಲ ಅಮಾಸೆ ಪಾಲಕಿ ಉತ್ಸವಾ ದಿಸ ಗಣಪತಿ ಮಾಕ್ಕಾ ಮೆಳಿಲೊ. ತಾಗೆಲ ತೊಂಡಾನ ಹಾವೆಂ ಹೀ ದಿಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ಖಬರ ಆಯ್ಕಲಿ. ಆಯ್ಕೂನು ಮಾಕ್ಕಾ ಖುಷಿ ಜಾಲ್ಲಿ.

ಹಾಂವೆ ತಾಕ್ಕಾ "ಖಂಚೆ ಕಾಮ ಮನದೀವ್ನು ಕೆಲ್ಯಾರಿ , ಖಂಚೊ ವ್ಯವಸಾಯ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪಣಾನ ಕೆಲ್ಯಾರಿ ತಾಜ್ಜೆ ಫಲ ಗೋಡ ಉರ್ತಾ. ತ್ಯಾ ನಿಮಿತ್ತ ಜೀವಾಕ ಜಾಲಿಲಿ ತ್ರಪ್ತಿ , ಆನಂದ ತೊ ಅನಮೋಲ ಉರ್ತಾ ಆನಿ ಅನಂತ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾ. ಹೀ ಲೋಕ ಸಂಗೀತಾಚಿ ಪರಂಪರಾ ಅಸ್ಸಿಂಚಿ ಮುಕಾರ ಚಲೋನು ವ್ಹರ. ದೇವ ತುಕ್ಕಾ ಸದಾ, ಸರ್ವದಾ ಸುಖಿ, ಸಮಾಧಾನಿ ದವರ್ತಲೊ." ಮ್ಹೋಣು ಶುಭೇಚ್ಛಾ ವ್ಯಕ್ತ ಕೆಲ್ಲಿ.

1 likes

Published By

Padmanabh Nayak

padmanabhnayak

Comments

Appreciate the author by telling what you feel about the post 💓

Please Login or Create a free account to comment.